Wetgeving

IMG_20150618_123959

Flora en faunawet 2002

Sinds 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. De Flora- en faunawet regelt de bescherming van dier- en plantensoorten waarvoor Nederland op Europees niveau een belangrijke rol heeft in de bescherming van deze soorten en soorten die momenteel in hun voorbestaan in Nederland bedreigd worden en bescherming nodig hebben.

Natuurbeschermingswet 1998

In de Natuurbeschermingswet uit 1998 worden in Nederland ruim 160 gebieden beschermd waarvoor Nederland in Europees kader een speciale verantwoordelijkheid heeft in het kader van het Europese Natura 2000 netwerk. In de beheerplannen per natura 2000-gebied zijn de instandhoudingsdoelen vastgesteld.

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Door bijvoorbeeld mest van landbouwbedrijven en uitstoot door industrie en auto’s. Dit is schadelijk voor de natuur in deze gebieden. De Programmatische aanpak Stikstof (PAS) is op 1juli 2015 in werking getreden. De PAS moet de hoeveelheid stikstof in die gebieden omlaag krijgen. De PAS zorgt voor natuurbehoud en kwaliteitsverbetering. Maar daarnaast is er ruimte voor nieuwe economische initiatieven rond de Natura 2000 gebieden. Is er sprake van ontwikkelingen met stikstofuitstoot dan dient een stikstofberekening te worden gemaakt.

Boswet

De Boswet beschermt de Nederlandse bossen. Vallen boomgroepen onder de boswet en wilt u deze kappen dan is een melding vooraf nodig en dient binnen drie jaar herplanting van bomen plaats te vinden.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit nog de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het Natuurnetwerk Nederland moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

In het Natuurnetwerk Nederland liggen:

  • Bestaande natuurgebieden waaronder de 20 Nationale Parken;
  • gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
  • landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
  • ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee;
  • alle Natura 2000 gebieden.

Nieuwe Natuurwet

Momenteel ligt in de Eerste Kamer de Wet Natuurbescherming 2016 ter behandeling. In deze wet worden Boswet, Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet samengevoegd tot één Natuurwet. Het is de bedoeling dat de wet 1 januari 2016 in werking treedt. Of dit lukt is momenteel nog onduidelijk.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Op 1 oktober 210 is de Wabo in werking getreden. De Wabo regelt hoe burgers, bedrijven en overheden bij de gemeente een omgevingsvergunning voor een(bouw) kunnen aanvragen. De omgevingsvergunning omvat vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen die vroeger afzonderlijk moesten worden aangevraagd.

De omgevingsvergunning omvat ook een onderdeel natuur. Komen in of nabij het plangebied mogelijk beschermde soorten voor, dan kan een conflict met de natuurwetgeving optreden. Het is dan van belang een toets (quick scan of natuurtoets) uit te voeren, waarmee eventuele effecten van uw plan op aanwezige beschermde soorten inzichtelijk wordt gemaakt. Op basis van de effectbeoordeling (en mitigatie en compensatieplan) kan de gemeente indien nodig een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) bij het bevoegd gezag aanvragen. Deze Vvgb wordt onderdeel van de omgevingsvergunning. Vaak verbindt de vergunningverlener voorwaarden aan de omgevingsvergunning zoals ecologische begeleiding.