Mitigatie en compensatieplannen

Wanneer van uw plan negatieve effecten op aanwezige beschermde soorten  worden verwacht, dan kan door het opstellen van een mitigatie- en compensatieplan deze negatieve effecten worden verlicht of voorkomen. In het plan worden passende maatregelen genoemd als het ophangen van vleermuiskasten, het gebruik van nestelstenen voor Huismus, Gierzwaluw en het verplaatsen van plantensoorten. Ook de verdere inrichting van het terrein kan helpen bij mitigeren en compenseren van effecten.

Is er mogelijk sprake van significante effecten van uw plan op een Natura 2000-gebied dan geldt een vergunningsplicht en dient er een verslechteringstoets of passende beoordeling plaats te vinden. Dit is een intensievere toets dan de voortoets en vraagt om een exacte uitwerking van uw plan, zodat alle effecten diepgaand gewogen kunnen worden.

Is er een gebied gelegen in het Natuurnetwerk Nederland in het geding dan dient de provinciale verordening met betrekking tot de provinciale uitwerking van net Natuurnetwerk Nederland te worden gevolgd. Is er sprake van oppervlakteverlies dan is compensatie aan de orde.