Toetsing en advisering

Bij ruimtelijke ingrepen dient u als initiatiefnemer rekening te houden met eventuele effecten op beschermde soorten en gebieden. Deze bescherming is momenteel wettelijk geregeld via de Flora- en faunawet, De Natuurbeschermingswet, de Boswet en via het NNN (Natuurnetwerk Nederland), voorheen de EHS (Ecologische Hoofdstructuur).

Om deze effecten vroegtijdig te onderkennen en te kunnen afwegen in de beoordeling in uw ruimtelijke plan is het van belang vroegtijdig in beeld te brengen of er sprake is van beschermde natuurwaarden en effecten van uw plan.

Groot Eco Advies kan u deskundig adviseren over de te volgen stappen. Door tijdig te kiezen voor het benodigde (natuur)onderzoek en advisering kunt bij uw voorgenomen plan of werkzaamheden adequaat rekening houden met de effecten van uw plan op de aanwezige beschermde soorten en gebieden, waardoor er geen kostbare tijd verloren gaat en er zorgvuldig met de aanwezige beschermde soorten en natuur wordt omgegaan.

Veelal wordt het volgende stappenplan gevolgd:

1. Vooronderzoek

De eerste toetsing vindt veelal plaats door middel van een quickscan. > Lees verder

2. Natuurtoets

Wanneer uit de quickscan blijkt dat niet op voorhand kan worden uitgesloten dat er beschermde soorten of gebieden in het geding zijn > Lees verder

3. Mitigatie- en compensatieplan

Wanneer van uw plan negatieve effecten op aanwezige beschermde soorten > Lees verder

4. Ontheffing Flora en Faunawet of verklaring van geen bedenkingen WABO

Wanneer het niet mogelijk is effecten op beschermde soorten te vermijden > Lees verder

5. Ecologische begeleiding en toezicht

Nadat een ontheffing of vergunning is verkregen worden > Lees verder