Quickscan

De eerste toetsing vindt veelal plaats door middel van een quickscan.  Hierbij wordt op basis van bestaande natuurgegevens, een veldbezoek en ecologische deskundigheid beoordeeld of er beschermde natuurwaarden aanwezig (kunnen) zijn. Daarbij wordt vastgesteld of er nader veldonderzoek naar beschermde soorten nodig is of dat met gerichte mitigerende maatregelen negatieve effecten op beschermde soorten kunnen worden voorkomen. Is er sprake van mogelijke negatieve effecten op een natuurgebied dan is nadere toetsing nodig.

Stap 2: Natuurtoets >