Natuurtoets

Wanneer uit de quickscan blijkt dat niet op voorhand kan worden uitgesloten dat er beschermde soorten of gebieden in het geding zijn die nadelige effecten van uw plan kunnen ondervinden dan dient nader onderzoek volgens standaardinventarisatiemethodes en – protocollen naar deze soorten te worden te worden verricht. Het veldonderzoek is seizoensgebonden.

Is een beschermd gebied in het geding dan dient er een toetsing van het plan aan de te beschermen waarden van het beschermde natuurgebied plaats te vinden. Er dient dan een Voortoets Natuurbeschermingswet te worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om een globale toets.