Fauna

Door middel van gerichte inventarisaties wordt de aanwezigheid en verspreiding in een gebied van verschillende diersoorten vastgesteld. Afhankelijk van de vraagstelling worden bepaald welke soortgroepen geïnventariseerd worden, welke onderzoeksgegevens gewenst zijn en wat daarvoor de benodigde onderzoeksmethodes zijn.

Afhankelijk van de soortgroep wordt een gespecialiseerde werkwijze ingezet om de verschillende soorten aan te tonen. Voorbeelden hiervan zijn elektrisch vissen, onderzoek met inloopvallen, onderzoek met cameravallen en onderzoek met een boomcamera. 

Groot Eco Advies kan onderzoek voor u uitvoeren naar amfibieën, reptielen, vissen, broedvogels, vleermuizen, vlinders, libellen en kleine zoogdieren. Naast de inzet van eigen deskundigheid werkt Groot Eco Advies samen met andere ecologische bureaus, zodat een hoge kwaliteit verzekerd is. 

Amfibieën en reptielen

In Nederland komen 16 soorten amfibieën en 7 reptielsoorten voor. Alle soorten amfibieën en reptielen zijn beschermd inzake de Flora- en faunawet.

Veel amfibieën en reptielen zijn goede indicatoren van de kwaliteit van de terreinen waarin ze voorkomen. Om inzicht te krijgen zijn gebiedsdekkende inventarisaties van leefgebieden van amfibieën van groot belang. Om inzicht te verkrijgen welke soorten in een gebied voorkomen en waar ze verblijven wordt het gebied meerdere keren, zowel overdag als ’s nachts, bezocht. Het gaat daarbij om land- en voortplantingsbiotoop als kleine wateren. De wateren worden meerdere keren per jaar, zowel overdag als ’s nachts, bezocht om voortplantingsgedrag en verspreiding vast te stellen.

Broedvogels

Alle vogels zijn inzake de Flora- en faunawet beschermd. Daarbij geldt dat tijdens het broedseizoen nesten, eieren en jongen niet mogen worden verstoord. Een aantal soorten hebben daarnaast een zwaardere bescherming. Dit zijn soorten die jaarrond beschermd zijn, dus ook buiten het broedseizoen. Het betreft soorten met een jaarrond verblijfplaats of soorten die niet in staat zijn zelf een nestplaats te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Huismus, de Gierzwaluw en uilensoorten.

Naast de individuele bescherming is het op gebiedsniveau van belang om kennis te hebben van de omvang van de broedvogelstand van een terrein. Hiervoor zijn gebiedsdekkende inventarisatie van belang. Afhankelijk van het terreintype wordt daarvoor een gestandaardiseerde inventarisatiemethode gebruikt.

Zoogdieren

IMG_7935Hoewel een aantal zoogdieren vrijwel overal voorkomt worden ze relatief weinig gezien door hun nachtelijke of verborgen levenswijze. Vrijwel alle in het wild voorkomende zoogdieren zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet. Enkele soorten vallen daarnaast onder de Habitatrichtlijn. Een aantal soorten neemt de laatste jaren sterk af, onder andere doordat hun leefomgeving vernietigd of versnipperd raakt. Voorbeelden zijn soorten als Noordse woelmuis en Waterspitsmuis. Inventarisaties van kleine zoogdieren gebeurt met Long-Worth inloopvallen. Hierin blijven de muizen in leven. Na onderzoek worden ze weer losgelaten.

Het voorkomen van grotere zoogdieren zoals marterachtigen en hoefdieren kan in kaart worden gebracht aan de hand van sporenonderzoek (pootafdrukken, vraatsporen en keutels) of met behulp van cameravallen.

Vleermuizen

Vleermuizen worden geïnventariseerd met behulp van een batdetector. De batdetector zet hoogfrequente soortspecifieke geluiden om in voor het menselijk oor hoorbare geluiden. Voor onderzoek naar vleermuizen is het Vleermuisprotocol 2013 opgesteld, waarin nauwgezet wordt omschreven welke werkwijze en methode voor welke vleermuis soort dient te worden uitgevoerd. Groot Eco Advies heeft jarenlange ervaring op het gebied van vleermuisonderzoek volgens het vleermuisprotocol.

Om holtes en spleten van bomen en gebouwen te kunnen onderzoeken op de aanwezigheid van onder andere vleermuizen, wordt gebruik gemaakt van een boomcamera. De kleine camera bevindt zich aan het eind van een flexibele dunne buis. Doordat de buis is bevestigd aan een telescoophengel kunnen openingen tot op meer dan 10 meter hoogte bekeken worden.

Vissen

Mede door de intensivering van gerichte inventarisaties is de afgelopen jaren steeds meer bekend geworden over voorkomen en verspreiding van vissoorten. De samenstelling van de visfauna is een goede graadmeter voor de kwaliteit van het aquatisch ecosysteem. Een actueel beeld over het voorkomen en de verspreiding van vissoorten vormt een goede basis bij vaststelling van beleid en uitvoering van gerichte beheersmaatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit.

Voor onderzoek naar vissoorten worden verschillende vangtuigen gebruikt als elektrovisserij-apparatuur (vanuit een boot met behulp van een generator), steeknetten, zegen en fuiken. Ook hier geldt dat welke vangtuigen worden ingezet afhangt van het onderzoeksdoel en de te bevissen wateren. Voor onderzoek in grote wateren wordt gebruik gemaakt van elektrovisserij vanuit een boot, eventueel in combinatie met zegen en fuiken. In kleinere wateren wordt gebruikt gemaakt van elektrovisserij-apparatuur in een kleine boot en steeknetten.

Insecten

IMG_20150610_123611Insecten vervullen waardevolle functies in de verschillende ecosystemen en habitats. Doordat ze snel op veranderingen in hun omgeving reageren, vormen ze uitstekende indicatoren voor achter- en vooruitgang van verschillende habitats en samenhangende milieufactoren.

Afhankelijk van het onderzoeksdoel bestaat onderzoek naar insecten uit gebiedsdekkende inventarisaties, monitoring in de vorm van vaste telroutes en soortgericht onderzoek. Bij dit laatste onderzoek wordt niet alleen de verspreiding van een soort in een gebied in kaart gebracht, maar wordt bijvoorbeeld ook onderzoek verricht naar de (kwaliteit van) rust- en voortplantingsplaatsen. Op basis van dergelijk onderzoek, kan de terreinbeheerder passende beheersmaatregelen treffen.

< Flora en vegetatie